Jämtland/Härjedalens Golfförbund Höstmöte 2022 20 november (kl. 11-16)

Vid JHGDF:s ordinarie höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

  1. upprop,fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden
  2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  3. fastställande av föredragningslista
  4. val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
  6. fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
  7. fastställande av antalet ledamöter i JHGDF-styrelsen och Juridiska kommittén
  8. val av ordförande i JHGDF-styrelsen för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter i GDF-styrelsen för en tid av två år, ordförande i Juridiska kommittén för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter i Juridiska kommittén för en tid av två år, en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år, tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  9. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
  10. övriga frågor (information och diskussion)