Uppdaterad: 2023-02-21

Juridiska kommittén

Golfdistriktsförbundets juridisk kommitté har rollen att utöva bestraffningsrätt som första instans, utom i ärenden som rör Svenska Golfförbundets (SGF:s) förbundstävlingar, enligt reglerna i 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

 

Ordförande Juridiska kommittén, Adjungerad (väljs för en tid av ett år)
Olle Högman (2023)
xxx@jhgolf.se

 

Ledamöter Juridiska kommittén (väljs för en tid av två år)
Jan Mårtensson (tom 2024), Björn Löjdahl (tom 2024)

Handläggning av disciplinärenden inom JHGDF

Anmälan inkommer till JHGDF

För att en anmälan ska vara giltig måste den inkommit senast två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd. Ett bestraffningsärende får tas upp till behandling endast efter skriftlig anmälan. Anmälan, som måste vara undertecknad av anmälaren och ska innehålla:

  • Namn på den anmälde

  • Tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången

  • Beskrivning av närmaste omständigheter rörande det inträffade

  • Uppgifter om den bevisning som åberopas

Informationen går ut till berörda parter

JHGDFs juridiska kommitté tillskriver berörda parter och begär in skriftliga redogörelser. Parterna har 14 dagar på sig att inkomma med svar. Juridiska kommittén tar eventuellt ytterligare underhandskontakt för kompletteringar i ärendet. Muntligt förhör ska hållas när det så behövs med hänsyn till utredningen i ärendet eller när den anmälde begär det. Sådan begäran kan dock avslås.

Beslut

Handläggningen av ett bestraffningsärende kan ske både skriftligt och muntligt och ska ske med största skyndsamhet. Vid anmälan om farligt spel görs ofta syn på platsen för händelsen. När juridiska kommittén har fattat sitt beslut ska detta senast inom tre dagar sändas i brev till parterna och den anmäldes golfklubb.

Överklagande av beslut

Beslut i bestraffningsärende får överklagas hos SGF – Juridiska nämnden – såväl av anmälande som bestraffad part. Klagoskrift ska inges senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.