Stadgar

Svenska Golfförbundets (SGF) styrelse beslutade 1994-09-16 att anta mallstadgar för golfklubb vilka bygger på av Riksidrottsförbundets (RF) Normalstadgar för Idrottsförening. En följd av detta arbete har SGF även utarbetat mallstadgar för golfdistriktsförbund vilka bygger på av RF:s Normalstadgar för Specialdistriktsförbund.

 

Liksom för en golfklubb är det för ett golfdistriktsförbund, i och med att GDF är en självständig ideell organisation, nödvändigt att ha stadgar fullständiga stadgar för attbetraktas som en juridisk person.

 

I mallstadgar för GDF finns inbyggt de skyldigheter distriktet har att följa vad gäller RF:s och SGF:s stadgar. Med hänvisning till vikten av utförliga, fullständiga, konsekventa och därmed fungerande stadgar samt i enlighet med SGF:s stadgar 3 § ska GDF följa de av SGF:s förbundsmöte fastställda “mallstadgar för golfdistriktsförbund”.

Stadgar Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund