Kungörelse JHGDF:s vårmöte 20 mars 2024 (digitalt)

Välkommen till JHGDF Vårmöte 2024 (digitalt)
Datum: Onsdag 20 mars; Tid: 18.30-20:30

Materiel klara att mailas ut, samt presenteras på jhgolf.se, 6 mars

 

Vid JHGDF:s ordinarie vårmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden
 2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. fastställande av föredragningslista
 4. val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. val av två protokolljusterare, tillikarösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 8. fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FM-frågor
 11. beslut om val av ombud och suppleanter till SGF:s FM
 12. beslut om val av ombud och suppleant till JHIF-möte
 13. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
 14. övriga frågor (information och diskussion)

 

Länk till 2024 år:s inkomna motioner och handlingar till FM

 

Publicerat den: 18 feb 2024